Privātuma politika

Interneta veikals RĀ MA DA BA mājas lapā www.godi.lv uzņēmuma reģ.nr. 40203098248 bāzēts Latvijā apstrādā personīgo informāciju, kuru klienti ir iesnieguši, lai izpildītu un papildus apstiprinātu Noteikumus un Nosacījumus, lai elektroniski apstrādātu pasūtījumus un piegādi un nodrošinātu nepieciešamo saziņu likumā noteiktajā laikaposmā.

Vispārīgie noteikumi

1. Personas datus apstrādā Kontrolieris saskaņā ar Regulu (turpmāk tekstā – „Regula“) ir RĀ MA DA BA, SIA uzņēmuma reģ.nr. 40203098248, adrese: Raiņa bulvāris 17, Preiļi (turpmāk tekstā – „Kontrolieris“);

2. Kontroliera kontaktinformācija ir: e-pasts: bramanugodi@inbox.lv, tel.: 29247634;

3. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Personisko datu avots

1. Kontrolieris apstrādā personas datus, kas iegūtu ar Klienta piekrišanu un ko iegūst, izmantojot pirkuma līgumu un elektroniskā pasūtījuma izpildi, kas veikta interneta veikalā mājas lapā: www.godi.lv

2. Kontrolieris apstrādā tikai klienta identifikācijas un kontaktinformāciju, kas ir nepieciešama pirkuma līguma izpildei;

3. Kontrolieris apstrādā personas datus piegādes un grāmatvedības vajadzībām, un priekš nepieciešamās saziņas starp līgumslēdzēju pusēm uz laiku, kas noteikts likumā. Personas dati netiks publiskoti un netiks pārsūtīti uz citām valstīm.

Datu apstrādes mērķis

Kontrolieris apstrādā Klienta personas datus zemāk norādītajos nolūkos:

1. Reģistrācijai mājas lapā www.godi.lv ievērojot GDPR 4. nodaļas 2. sadaļu;

2. Klienta izveidotā elektroniskā pasūtījuma izpildei (vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs);

3. Lai ievērotu likumus un noteikumus, kas izriet no līgumsaistībām starp Klientu un Kontrolieri;

4. Personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu pirkuma līgumu. Līgumu nevar noslēgt bez personas datiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

1. Kontrolieris glabā personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams, lai izpildītu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumsaistībām starp kontrolieri un klientu, un uz 3 gadiem pēc līgumsaistību izbeigšanas;

2. Kontrolierim ir jāizdzēš visi personas dati pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām.

Personas datu saņēmēji un apstrādātāji

Trešās puses, kas apstrādā Klienta personas datus, ir kontrolieru apakšuzņēmumi. Šo apakšuzņēmumu pakalpojumi ir nepieciešami, lai sekmīgi tiktu izpildīti līgumi par elektronisko pasūtījumu iegādi starp Kontrolieri un Klientu.

Kontrolieru apakšuzņēmumi ir:

  • Webnode AG (interneta veikala sistēma);
  • Piegādes uzņēmumi;
  • Google Analytics (mājas lapas analītika);

Klienta tiesības

Atbilstoši regulai Klientam ir:

1. Tiesības piekļūt personas datiem;

2. Tiesības uz personas datu labošanu;

3. Tiesības dzēst personas datus;

4. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;

5. Tiesības uz datu pārnesamību;

6. Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei rakstveidā vai caur e-pastu, kas nosūtīts uz: bramanugodi@inbox.lv

7. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja ir aizdomas par regulas pārkāpumu.

Personas datu drošība

1. Kontrolieris apņemas veikt visus tehniskos un organizatoriskos piesardzības pasākumu, kas nepieciešami datu aizsardzībai;

2. Kontrolieris ir veicis tehniskos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu drošu datu glabāšanu, nodrošinot piekļuvi datoram ar paroli, izmantojot pretvīrusu programmatūru un veicot datora regulāru apkopi.

Nobeiguma noteikumi

1. Veicot elektronisko pasūtījumu vietnē www.godi.lv Klients apstiprina, ka ir informēts par visiem personas datu aizsardzības nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt;

2. Klients piekrīt šiem noteikumiem, atzīmējot izvēles rūtiņu pasūtījuma pirkuma formā;

3. Kontrolieris var atjaunot šos Noteikumus jebkurā laikā. Jauna, atjaunināta versija ir jāpublicē savā mājas lapā.

Šie noteikumi stājas spēkā 12.12.2023.